“โปรดดูเอกสารฉบับเต็มที่ / Click here for full text” http://www.car.chula.ac.th/vod/index.php?searchstatus=2&id=90