โปรดดูเอกสารฉบับเต็มที่ / Click here for full text

คลิก / Click
Journal of Natural History
URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00222933.2017.1324055

หรือ / OR
DOI: https://doi.org/10.1080/00222933.2017.1324055

*************************************************************************
การดาวน์โหลดบทความเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ขึ้นอยู่กับสิทธิการเข้าถึงการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่าน
หากไม่สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารได้ กรุณาติดต่อสอบถาม ดังนี้

1.กรณีเป็นอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-2929 (บริการตอบคำถาม)

* คู่มือวิธีการใช้งาน CU Reference Database จากภายนอกมหาวิทยาลัย
URL : http://car.chula.ac.th/upload/VPNth.pdf

2.กรณีเป็นนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
กรุณาติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่

3.บุคคลทั่วไป
กรุณาติดต่อกับทางสำนักพิมพ์โดยตรง

*************************************************************************
If you cannot access and download this fulltext. Please contact:

1.Instructor, Staff and Student of Chulalongkorn University
Tel. 0-2218-2929

* Using CU Reference Database via Web VPN or VPN Program Manual
URL : http://car.chula.ac.th/upload/VPNen.pdf

2.Instructor, Staff and Student from other University
Please contact your library staff.

3.General Users
Please contact Publisher.