Browsing by Author ขจรยศ อยู่ดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กระบวนการการนำไฟฟ้าของฟิล์มบางแคดเมียมซัลไฟด์ที่เตรียมโดยวิธีการอาบเคลือบสารเคมีไปรมา ดิษฐสมบูรณ์
2532การปลูกผลึกและการศึกษาคุณสมบัติบ่งชี้ ของสารกึ่งตัวนำซิงค์ซีลีไนด์ธนากร โอสถจันทร์
2543การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยว CuIn[subscript 3]Se[subscript 5]ราม ติวารี
2543การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์ทวี ดีจะมาลา
2531การศึกษารอยต่อแบบพี-เอ็น โฮโมจังค์ชันของคอปเปอร์อินเดียมไดชีลีไนด์กัลยา เอี้ยประเสริฐศักดิ์
2531การศึกษารอยต่อแบบโลหะ-ฉนวน-สารกึ่งตัวนำของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์งามนิตย์ วงษ์เจริญ
2530การศึกษาและการพัฒนาสารประกอบกึ่งตัวนำ ซาลโดไพไรท์ของทองแดง และเงิน สำหรับเซลแสงอาทิตย์วิชิต ศรีตระกูล; วิรุฬห์ สายคณิต; สมพงศ์ ฉัตราภรณ์; ขจรยศ อยู่ดี; ธำรง เมธาศิริ; จงอร พีรานนท์; วิโรจน์ ตันตราภรณ์
2530การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารประกอบซาลโคไพโรท์กลุ่ม I-III-VI2 โดยใช้ทฤษฎีพันธะและแถบพลังงานประเสริฐ แข่งขัน
2531การศึกษาโครงสร้างแถบพลังงานของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ โดยสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงพงษ์ ทรงพงษ์
2549การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In, Ga) Se₂ แบบ mini-module : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ปี่ที่1 ฉบับสมบูรณ์ชาญวิทย์ จิตยุทธการ; ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์; สมพงศ์ ฉัตราภรณ์; โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์; ขจรยศ อยู่ดี
2540การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์แบบโปร่งใสและนำไฟฟ้าคมกฤษณ์ ปุ่นอุดม
2547การเตรียมฟิล์มบางซิงค์ซัลไฟด์โดยวิธีการเคลือบอาบสารเคมีกิตติยาพร สิงห์สัมพันธ์
2538การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริงธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน
2530การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวนำ คอปเปอร์อินเดียนไดซีลีไนด์ (CuInSe2)ฐิตินัย แก้วแดง
2531การเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของการดูดกลืนแสงพื้นฐาน ของคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ และส่วนหางของเออบาคธนา สุทธิโอภาส
2544ผลของโปรไฟล์อุณหภูมิต่อองค์ประกอบและโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง Cu(In, Ga)Se2จามรี อมรโกศลพันธ์
2545ฟิล์มบางโปร่งใสนำไฟฟ้า ZnO(AI) เตรียมโดยอาร์เอฟและดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบตามลำดับเกษรารัตน์ อักษรรัตน์
2531ระบบซี-วี ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาสมบัติของรอยต่อกึ่งตัวนำวิชิต ศิริโชติ
2539ระบบวัดสมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ณรงค์ แสงแก้ว
2538ลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของรอยต่อวิวิธพันธุ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ CulnSe2/CdS ชนิดฟิล์มบางสุคคเณศ ตุงคะสมิต