Browsing by Author กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานครรุจิรัตน์ กำมะหยี่
2552การพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจเรวดี สกุลอาริยะ
2556การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในบริบทพุทธธรรม ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีและไม่มีพฤติกรรมบนบานนิภาพร เหลืองวงศ์งาม; ประภาพรรณ เชิญกลาง; อภิพร เป็งปิง
2551การสร้างโปรแกรมการจัดการกับความโกรธสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฐิติรัตน์ ทองพหล
2547การเสริมสร้างการสื่อสารแบบสอดคล้องของกลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพีรพัฒน์ ถวิลรัตน์, 2512-
2551ความพึงพอใจในชีวิตของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์พิศุทธิภา เมธีกุล
2556ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับบุคลิกภาพแบบหลงตนเองของเพศชายกันตพัฒน์ เทพินทราภิรักษ์; พิพัฒน์ ตันมณี; ศุภกฤต จันทรประทักษ์
2553ความไว้วางใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อแพทย์ผู้รักษา : การศึกษาเชิงคุณภาพบัลลังค์ เหลืองวรานันท์
2552ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยสิทธิพร ครามานนท์
2554ประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนปรัศนีย์ อุ้มเครือ
2555ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษาธนพล เลี้ยงสุขสันต์
2547ประสบการณ์ความสะเทือนใจของผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางยี่ขันธีร์จุฑา จรัสโยธินนุวัฒน์, 2519-
2553ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาภายหลังการทำแท้งแบบผิดกฎหมายนิธินันท์ โกมล
2551ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอภิญญา เจริญฉ่ำ
2552ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายศศิพันธุ์ กันยอง
2553ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเชิงคุณภาพสุชาดา สร้อยสน
2558ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอดศนิ พงษ์สุระนันทน์
2553ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาอุปการะเมื่อส่งเด็กกลับคืนครอบครัวปาริชาต ธงภักดี
2557ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิงณัฐกาญ หาญประสิทธิ์ธาดา; ธนชาติ แดงสังวาลย์; วราลี ทองศรี
2550ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความหมายในชีวิตของผู้ติดยาเสพติดจุรีรัตน์ นิลจันทึก