Browsing by Author กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 28 of 31 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยสิทธิพร ครามานนท์
2554ประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนปรัศนีย์ อุ้มเครือ
2555ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษาธนพล เลี้ยงสุขสันต์
2547ประสบการณ์ความสะเทือนใจของผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางยี่ขันธีร์จุฑา จรัสโยธินนุวัฒน์, 2519-
2553ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาภายหลังการทำแท้งแบบผิดกฎหมายนิธินันท์ โกมล
2551ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอภิญญา เจริญฉ่ำ
2552ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายศศิพันธุ์ กันยอง
2553ประสบการณ์ด้านจิตใจของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในการเลี้ยงดูบุตร : การศึกษาเชิงคุณภาพสุชาดา สร้อยสน
2558ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอดศนิ พงษ์สุระนันทน์
2553ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาอุปการะเมื่อส่งเด็กกลับคืนครอบครัวปาริชาต ธงภักดี
2557ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นหญิงณัฐกาญ หาญประสิทธิ์ธาดา; ธนชาติ แดงสังวาลย์; วราลี ทองศรี
2550ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความหมายในชีวิตของผู้ติดยาเสพติดจุรีรัตน์ นิลจันทึก
2556ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของชายรักชายต่อความรู้สึกด้อยค่าจากการรักเพศเดียวกันของชายรักชายรัตนกร รัตนชีวร
2556ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวซาเทียร์ต่อความสอดคล้องกลมกลืนในตนของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไพลิน ลิ้มวัฒนชัย
2550ผลของกลุ่มการศึกษาเชิงจิตวิทยาต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแพรวไพลิน สมณะช้างเผือก
2551ผลของการจัดโปรแกรมการทำค่านิยมให้กระจ่างต่อความสุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสารญา ธัญญเจริญ
2550ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลต่อการเพิ่มความสามารถในการฟื้นพลังของผู้ติดยาเสพติดเบญจพล กรอุไร
2556ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชายทักษ์ดนัย วังวล; ศิรินภา ชูรัศมี
2555ผลของกิจกรรมกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นตอนต้นกัญชพร แก้วถาเจริญ; ธนพร หิรัญรักษ์; เยาวลักษณ์ กงษี
2551ผลของกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารตามแนวคิดซาทีร์ต่อความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลลภัสรดา รุ่นเจริญ