Browsing by Author กรองแก้ว กรรณสูต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไปสุพัฒน์ สุกมลสันต์; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2546การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอนกรองแก้ว กรรณสูต
2527การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์; บุญศิริ อนันตเศรษฐ; กรองแก้ว กรรณสูต; ภามณี ขจรบุญ
2533การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์; กรองแก้ว กรรณสูต
2548ความคิดเห็นของอาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อแนวการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการ : รายงานวิจัยดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์; กรองแก้ว กรรณสูต
2544ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนสอบแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFLศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; กรองแก้ว กรรณสูต; สุภาณี ชินวงศ์
2543ความตรงร่วมสมัย : การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบสมิทธิภาพทั่วไป ทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TEP กับคะแนนแบบทดสอบ TOEFLศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; กรองแก้ว กรรณสูต; สุภาณี ชินวงศ์
2541รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ทักษะการอ่านเข้าใจความภาษาอังกฤษกรองแก้ว กรรณสูต
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์
2533แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้องสุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; อมตา เวชพฤติ; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์