Browsing by Author กีรติ บุญเจือ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเรื่องอันติมสัจจ์ในอภิปรัชญาของสปีโนซา และของเวทานตะดวงดาว กีรติกานนท์
2526การวิเคราะห์ความคิดเรื่องมนุษย์ตามทัศนะของเตยารด์ เดอ ชาร์แดงพรศิริ เจริญฉันทวิทย์
2521การวิเคราะห์ปรัชญากระบวนการของอัลเฟรด นอร์ธ ไวท์เฮดจักรแก้ว ตนุนาถ
2524การวิเคราะห์เชิงปรัชญา เรื่อง ไตรภูมิพระร่วงนิรมล ทัพเวช
2523การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาในศิลปะของไมเคิลแอนเจโลวนิดา เปรมวุฒิ
2521ความคิดเรื่องวิวัฒนาการในปรัชญาของเตยารด์ เดอ ชาร์แดงพิชิต ชัยเสรี
2523ความสัมพันธ์ระหว่างทรรศนะเรื่องนิจวัฏกับการวิจารณ์จริยศาสตร์ ของนิทซ์เช่วนิดา คุตตวัส
2520บทบาทของเหตุผลในงานเขียนของค้านท์ภัทรพร สิริกาญจน
2517ปัญหาเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าสิวลี ศิริไล
2521วิวัฒนาการความคิดเรื่องเสรีภาพและความรับผิดชอบในปรัชญาของซารตร์ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
2523วิเคราะห์ความสัมพันธ์ฉัน-ท่านในปรัชญาของมาติน บูเบอร์วันดี ศรีสวัสดิ์