Browsing by Author กุศล สุจรรยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2515การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รายการโทรทัศน์ของเทศบาลนครหลวงทิพย์เกสร มุนิกานนท์
2510การศึกษาทัศนคติของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพระนคร ที่มีต่อการสอนทางโทรทัศน์ของเทศบาลนครกรุงเทพสุดา วิทยพัฒนา
2516การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรการศึกษา โดยใช้โทรทัศน์วงจรปิดโอภาส ศรีสะอาด
2513การสำรวจรายการการศึกษาทางวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดพระนครไพพร เล็กอุทัย
2513การสำรวจรายการการศึกษาทางวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดพระนครไพพร เล็กอุทัย
2515การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้วิดิโอเทปกับการสอน โดยไม่ใช้วิดิโอเทปวณี รัตนวงศ์
2513ความสนใจรายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศิริรัตน์ เจริญศักดิ์
2514คุณค่าทางการศึกษาของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อแม่บ้านชลิยา ดำริห์สมกุล
2514ปัญหาการผลิตและการใช้รายการโทรทัศน์ศึกษาของเทศบาลกรุงเทพฯวิไลพร ชีระพันธุ์