Browsing by Author งามพิศ สัตย์สงวน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดของผู้ถูกคุมประพฤติ และปัญหาการคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดอุบลราชธานีวิรุฬห์ พระภักดี
2543ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต : ศึกษาเฉพาะผู้กระทำความผิดในระหว่างจำคุกสมเกียรติ เฉลิมเกียรติ
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานครจามร สุนทรกิจ
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลางทิวาพงษ์ พลูโต
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานครธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราดพลากร วีระจิตต์
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานครสงวน ผลพานิชย์, 2520-
2540ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครสุมาดา ฬาพานิช
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
2546ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีกิ่งทิพย์ แต้มทอง, 2516-
2547ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้นำในการนำกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพงศธร กาญจนะจิตรา, 2520-
2547ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทยเสาวนี วรรณวิทยาภา
2539พฤติกรรมของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครวรรธนา พันธ์สว่าง
2539พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครวาสนา สร้อยน้อย
2539พฤติกรรมของผู้ขับเรือโดยสารกับการจราจรทางน้ำในกรุงเทพมหานครวีระพร ภูไพรัชพงษ์
2538พืชเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชุมชนลาวครั่ง : ศึกษากรณีบ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวรณัย พงศาชลากร
2547ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวาสุริยา เสนานุรักษ์, 2519-
2538ระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของชนเผ่าผีตองเหลืองในสังคมไทยวิสุทธิ์ ศรีวิศาล
2537สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรานันทวัน ใจกล้า
2539หน้าที่ทางสังคมของพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าว และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านดงทอง ตำบลดงทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรสุขศรี กัลชาญพันธุ์