Browsing by Author งามพิศ สัตย์สงวน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อผู้แสดงบทดีและผู้แสดงบทร้ายในละครโทรทัศน์ ในกรุงเทพมหานครจินตนา รุ่งเจริญ
2539ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรพล สุวรรณ
2537บทบาทของ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดสุริยน จันทรนคร
2531บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการขัดเกลาทางสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครศิริรัตน์ ดำรงค์เดชากุล
2542บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีของหมู่บ้านซับพริก จังหวัดสระบุรีภัทริน วิสูตรานุกูล
2544บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่สุภาวดี คุ้มแว่น
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมงามพิศ สัตย์สงวน
2545ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครธรีรัตน์ เชมนะสิริ
2547ปัจจัยที่ทำให้เด็กหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีสถานบันเทิงยานรอยัล ซิตี้ อเวนิว กรุงเทพมหานครจักร จุลกะรัตน์
2547ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรีไพรัตน์ รอดทอง
2540ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครชัยรพ จุณณวัตต์
2543ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจักกฤษณ์ ประสมเสือ
2537ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดของผู้ถูกคุมประพฤติ และปัญหาการคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดอุบลราชธานีวิรุฬห์ พระภักดี
2543ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต : ศึกษาเฉพาะผู้กระทำความผิดในระหว่างจำคุกสมเกียรติ เฉลิมเกียรติ
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานครจามร สุนทรกิจ
2544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลางทิวาพงษ์ พลูโต
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานครธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราดพลากร วีระจิตต์
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานครสงวน ผลพานิชย์, 2520-
2540ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครสุมาดา ฬาพานิช