Browsing by Author งามพิศ สัตย์สงวน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานครพวงทิพย์ เกิดทรัพย์
2547การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานครภาสนันทน์ อัศวรักษ์
2539การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการโอภาส พิมลวิชยากิจ
2547การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519-
2539การรักษาพยาบาลพื้นบ้านในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สถิตย์ สุขบท
2542การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรีเชาว์วัย ศุภรตรีทิเพศ
2544การลักลอบเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยรติรส อัจฉริยะเสถียร
2542การอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครจินตนา งามสว่าง
2546การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงรายนงนภัส เพิ่มมิตร, 2520-
2539การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯเสถียร วิพรมหา
2538การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ ต่อการดำรงอยู่และการเสื่อมสลายของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรีวิรัตน์ พงษ์ทอง
2535การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนกะเหรี่ยง : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีบ้านไร่ป้า อำเภอทองผาภูมิ กับ บ้านสะเนพ่อง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจินตนา กาญจนถวัลย์
2542ความทันสมัยและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสำโรงโคเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษเทอดชาย เอี่ยมลำนำ
2539ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อผู้แสดงบทดีและผู้แสดงบทร้ายในละครโทรทัศน์ ในกรุงเทพมหานครจินตนา รุ่งเจริญ
2539ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรพล สุวรรณ
2537บทบาทของ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดสุริยน จันทรนคร
2531บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการขัดเกลาทางสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครศิริรัตน์ ดำรงค์เดชากุล
2542บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีของหมู่บ้านซับพริก จังหวัดสระบุรีภัทริน วิสูตรานุกูล
2544บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่สุภาวดี คุ้มแว่น
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรมงามพิศ สัตย์สงวน