Browsing by Author จรูญ มหิทธาฟองกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 27 of 27 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกันสมชาย สงวนศักดิ์
2532ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวนลุ้ย กานต์สมเกียรติ
2541ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริงวิเชียร ตรีรัตนวณิช
2549ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการทอผ้ากนกพร ประทุมสุวรรณ
2549ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสุมาลี ขุนนุ้ย
2536ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะประเสริฐ ธัญจรูญ
2526เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ; มานิจ ทองประเสริฐ; จันทนา จันทโร; สมศรี จงรุ่งเรือง; จรูญ มหิทธาฟองกุล; วิทยา ยงเจริญ; ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย; ชินเทพ เพ็ญชาติ