Browsing by Author จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 41 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การกระทำผิดซ้ำของผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต : ศึกษากรณีเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง
2542การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิงบุญรวย เมทนีกรชัย
2560การกลับใจของผู้พ้นโทษผ่านทางการใช้ชีวิตในบ้านกึ่งวิถีแนวคริสต์ : ศึกษากรณีบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรของมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนทิวาพร เดชมณี
2561การคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภีมกร โดมมงคล
2561การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอู่ธนา สุระดะนัย
2554การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้จัดการความขัดแย้งในคดีการกระทำผิดโดยประมาท : ศึกษากรณีสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญาพัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
2544การประเมินผลศักยภาพการปฏิบัติงานสอบสวนของนายตำรวจฝึกงานในสถานีตำรวจนครบาล : ศึกษากรณีนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 54ประวีณณัฐ โพธิ์อ๊ะ
2560การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ สำหรับเยาวชนในชุมชนแออัดอัจฉรียา ธิรศริโชติ
2547การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมกิตติคุณ บัวรุ่ง, 2520-
2542การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2561การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายในการนำ "BLOCKCHAIN" มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบกรกช ชิระปัญญา
2548การให้ความร่วมมือเป็นพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีลิขิต ถนอมเชื้อ
2542ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2542ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่องานบริการของตำรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยาสุขสันต์ ส่งประเสริฐ
2543ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญาอุทุมพร เผ่าสุวรรณ
2543ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย : ศึกษากรณีผู้ต้องขังในจังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐวิทย์ โอทอง
2543ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิตอนุสรณ์ แก่งสันเทียะ
2544ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสอบ สวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542เจริญศักดิ์ บุตรไทย
2541ทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2555นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์