Browsing by Author จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 41 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิตอนุสรณ์ แก่งสันเทียะ
2544ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสอบ สวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542เจริญศักดิ์ บุตรไทย
2541ทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2555นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
2548บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ : ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาลศุภชัย ประไพนพ
2554บทบาทและการใช้อำนาจของประชาชนในการจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครมนุพัศ ศรีบุญลือ
2542ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญของผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มพุฒิเดช บุญกระพือ
2544ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย : รายงานผลการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางอภิรัฐ ถนอมสิงห์
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเจษฎา ท่าโพธิ์
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาสศารุติ แขวงโสภา
2544ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ของข้าราชการตำรวจกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจลาจลสุทธิสุนทร ซ้ายขวัญ
2544ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)ปริญญา เหลืองอุทัย
2543ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจสินเลิศ สุขุม
2542ปัจจัยที่เป็นแรงผักดันให้ภรรยาฆ่าสามีปสาธนีย์ สิทธิสรเดช
2548ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจธราธิป เข่งคุ้ม
2548พนักงานสอบสวนกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยุติธรรมทางอาญา : ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาลธัญณภัทร เติมคิด
2550ภาพลักษณ์และบริบทของเหยื่อในสายตานักวิ่งราวทรัพย์สาโรจน์ จอกโคกสูง
2552ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในพระวินัยปิฏกอัจฉรียา ธิรศริโชติ
2557รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตดวงหทัย ศรีสุข