Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4012 to 4031 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555คติชนเกี่ยวกับขุนแผนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีพัชนียา บุนนาค
2547คลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยปราถนา บุญชาญ
2542ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมนตรี ระษารักษ์
2547ความคล่องตัวของอิเล็กตรอนในชั้นฟิล์มบางของ n-GaAs ที่มี QDs ฝังตัวอยู่ข้างในธีรศักดิ์ ปัญญาวานิชกุล, 2522-
2553ความชอบของผู้ขับขี่ที่พึงมีต่อระบบข้อมูลผู้เดินทางแบบก้าวหน้าในกรุงเทพมหานครดวงหทัย วิชานนะ
2547ความต้องการบริการขนส่งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมณัฏฐพร บัวผุด, 2518-
2559ความต้านทานการดึงออกของเหล็กเสริมยึดด้วยอิพอกซีเรซินบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นและผนังคอนกรีตในภาวะเพลิงไหม้ประกิต พรวิริยะธรรม
2547ความต้านทานการพัดพาอนุภาคดินเหนียวในดินกระจายตัวคมกริช หงษ์ทอง
2557ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนิติกที่มีโครเมียมร้อยละ 26 และนิกเกิลร้อยละ 16 โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 800, 900 และ 1000 องศาเซลเซียสพีรญา พิพัฒณุกุล
2519ความต้านทานของซีเมนต์และคอนกรีตที่มีต่อสารอินทรีย์เคมีเอมอร พิบูลธรรม
2542ความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียวภัทรายุส ไวจรรยา
2552ความบอบบางของอาคารตัวอย่างในประเทศไทยเนื่องจากแผ่นดินไหวไตรรัตน์ ชมภูธวัช
2549ความบอบบางของอาคารที่เสียหายในเหตุการณ์สึนามิวันที่ 26 ธันวาคม 2547ปิยะวัชร ฝอยทอง
2547ความปลอดภัยในด้านการระเบิดของวัสดุอนุภาค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2556ความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการขนส่งสุทธิพันธ์ พรมมา
2555ความล้าของตาและจิตใจจากการใช้แว่นสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิคสุชามาศ วรรณภาพร
2545ความสัมพันธ์ของการสูญเสียมวลดินกับสภาวะหน่วยแรงรอบอุโมงค์นิตินัย ชัยเชื้อ, 2521-
2546ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างอะโนไดส์กับค่าสีในการทำ Electrolytic Colouring ของอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป AA 6063อุมารินทร์ พงศ์โสภิตานันท์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารกับคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลกลางจิตรลดา ต้นพรหม
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการใช้งาน แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีและการตอบสนองทางอารมณ์ภายใต้การใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ณัฐพร ผ่องแผ้ว