Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4177 to 4196 of 5264 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551บทบาทของอัตราส่วนซีโอดีต่อไนเทรตต่อความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีวลัยภรณ์ วุฒิเมธา
2544บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษาสมชาย จิตะพันธ์กุล
2528บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สมพิศ คูศรีพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุปริญา ลุลิตานนท์; ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
2528บทสัมภาษณ์อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา; สุปริญา ลุลิตานนท์
2546บรรณานุกรมสำหรับบันทึกถาวรของข้อมูลต่อเนื่องสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์; ยรรยง เต็งอำนวย
2552บริษัทก่อสร้างต่างชาติกับการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทยปนิตดา นิจันทึก
2544บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่คัมภีร์ ธิราวิทย์, 2516-
2543บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้คณิต ชัยวัฒนา
2558บูรณาการแนวคิดการจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) กับกระบวนการออกแบบอาคารกนกวรรณ เรืองปิ่น
2556ปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเอทานอลโดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมินาซิลิกาที่ปรับปรุงด้วยแลนทานัมภัทรพร ดุสิตสถิตไกวัล
2554ปฏิกิริยาการรีดิวซ์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกเกิดของ ไนโตรเจนออกไซด์โดยใช้แอมโมเนียบนตัวเร่งปฏิกิริยา V₂O₅-WO₃-MoO₃/TiO₂บงกช ปิยานันทรักษ์
2543ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันและปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของน้ำมันเปลื่อกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มโน ลิ่มวรพันธุ์
2560ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอลและไดเมทิลคาร์บอเนตโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมฟอสเฟตแพรพรรณ ศรีสอ้าน
2559ปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มโดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในการเร่งปฎิกิริยาบนตัวรองรับที่เป็นถ่านกัมมันต์ที่ได้จากแบคทีเรียเซลลูโลสชินวรานนท์ บุญเกตุ
2554ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มและเอทานอลโดยใช้แคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบฝังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผดุงเดช ธรรมไชย
2557ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของกลีเซอรอลกับกรดลอริกแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่มีการแยกน้ำนงพงา กงสิทธิ์
2557ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของเอทานอลและบิวทานอลกับกรดลอริกโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดแอมเบอร์ลิสต์ บีดี 20 โดยมีการแยกน้ำออกอย่างต่อเนื่องนลินี อุดรพันธ์
2555ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ของกรดไมริสติกและไอโซโพรพานอลจิรกานต์ สินยัง
2556ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของกรดปาล์มิติกและกรดสเตียริกกับเมทานอลนภัทร จตุรพรภัทร
2557ปฏิกิริยาไฮโดรจีโนไลซิสของกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดินัมฟอสฟอรัสพงศกร พงษ์เภตรารัตน์