Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4834 to 4853 of 5264 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ศักยภาพการลดความเข้มคาร์บอนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์เอ็กซ์เซอยีญาดา บุญยะมนิตย์
2555ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์
2549ศักยภาพของผงแก้วในการเป็นปอซโซลานศุภนนท์ บรรจงเกลี้ยง
2553ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพแบบไร้อากาศปพิชญา พันธุระ
2544ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯวุฒิภัทร อุตมชาติวัฒน์, 2520-
2551ศึกษากระบวนการโคแอกกูเลชันด้วยการใช้แมกนีไทต์สุรวุฒิ ศิราธรรม
2543ศูนย์ต้นทุนเพื่อวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตและติดตั้งผนังเบาหุ้มอาคารกิตติพงศ์ บุรพกุศลศรี
2552สถานภาพการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลในงานก่อสร้างและกลยุทธ์ในการยกระดับการป้องกันมลพิษทางอากาศส่วนบุคคลของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยณัฐวุฒิ มัญชุนากร
2553สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้างพีรพัฒน์ วณิชลักษมี
2558สถาปัตยกรรมแบบผสมสำหรับการประมวลผลบันทึกของระบบงานขนาดใหญ่พิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม
2546สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ำยมอมเรศ บกสุวรรณ, 2518-
2546สภาพความแห้งแล้งในลุ่มน้ำยมอมเรศ บกสุวรรณ
2544สภาวะการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหทัยกาญจน์ ศรีสมาน
2554สภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมผิวโลหะทองแดงสำหรับการเคลือบผิวแบบการเรียงตัวชั้นเดียวของออคตะดีเคนไทออลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนวุฒิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์
2556สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเคลือบผิวแบบเรียงตัวชั้นเดียว ของสารกลุ่มทิโอเลตบนพื้นผิวทองแดงสุพัตรา เฮากระโทก
2555สมการลดทอนเพื่อประมาณค่าการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทยนครินทร์ ดำเนินสวัสดิ์
2561สมการเชิงประจักษ์สำหรับความแข็งเกร็งของคู่เฟืองตรงด้วยผลจากระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ทิวา นันตะภักดิ์
2545สมดุลการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนด้วยถ่านดูดซับจากกะลามะพร้าวที่ต้มในสารละลายกรดซัลฟิวริกอารีญา บุญเกลี้ยง, 2521-
2554สมดุลการดูดซับน้ำในเอทานอลด้วยตัวดูดซับซีโอไลต์ชนิด 4Aพลอยพรรณ จริงจิตต์
2558สมดุลวัฏภาคระบบของเหลว-ของเหลวสามองค์ประกอบของน้ำ/กรดได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟอสฟอริก/สารตัวทำละลายอินทรีย์ สำหรับการสกัดนิกเกิลไอออนวันเฉลิม ศรีระชาติ