Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 160 to 179 of 320 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานครสุธารส ปริญญาปุณโณ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ผลลัพธ์ทางคลินิกและผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อพลอยลาภ เลิศวิภาภัทร
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไตสุคนธา หาสาสน์ศรี
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาสุชาดา เดชเดชะสุนันท์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนซิพ 2 ซี 9 ซิพ 2 ซี 19 และเอบีซีบี 1 และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมกับขนาดยา ระดับยาในเลือด และการตอบสนอง ต่อยาฟีโนบาร์บิทาลของผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยฑิมพิกา เคียงประพันธ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนซิพ2ดี6 ยีนเอบีซีบี1 และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมกับการตอบสนองทางคลินิกต่อยาริสเพอริโดนในผู้ป่วยจิตเภทชาวไทยวัชรดนัย ไตรสุวรรณ
2012ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล; ธีรพร ฮะกีมี; บดินทร์ วิชยธรรมสกุล
2558ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1c กับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ธนนันต์ เกษสุวรรณ
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนำ้ตาลกับค่าดัชนีของผลไม้ไทยพรฤดี ศรีปทุมรักษ์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโฟเลตในอาหารที่บริโภคกับปริมาณโฟเลตในเลือดและน้ำนมแม่ของสตรีให้นมบุตร ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 2ประภาพรรณ เตชธนัง
2559ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยาเฟนิทอยน์ในผู้ป่วยชาวไทยกฤติกา แย้มพยนต์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยนอกเบญจมาศ เลปวิทย์, 1969-
2552ความเป็นพิษต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกศรินทร์ ชัยศิริ
2544ความเป็นพิษต่อไตจากยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวชจุฑามณี ชาตะวราหะ
2550ความไวและความจำเพาะของคะแนนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในการตรวจคัดกรองระดับกลูโคสในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณ โรงพยาบาลตำรวจมณี วชิรรัตนวงศ์
2552ความไวและความจำเพาะของเครื่องมือวัดความร่วมมือในการใช้ยาแบบรายงานด้วยตนเองของผู้ป่วยศุจิกา ศรีวรากร
2554คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบกอบกาญจน์ ชูปาน
2557คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นนทพัทธ์ สนสอาดจิต
2557คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิภาพร มั่นปาน
2557คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์