Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 148 to 167 of 320 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาก่อนและหลังการปรับปรุงระบบการกระจายยา ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ
2555ความชุกของการเกิดภาวะไข้ร่วมกับนิวโทรฟิลต่าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาแพคลิแท็กเซลในการรักษาเสริมมนสิชา มาสิง; นิรชา ธนทวีรัตน์; สุมิตา กลิ่นวิมล; ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
2555ความชุกของการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาลิเทียม ณ โรงพยาบาลศรีธัญญาณิชาภัทร พันธุ์หิม; พัชรมน เชื้อนาคะ; สุมัณฑนา ตันประยูร
2559ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะง่วงนอนมากระหว่างวันและภาวะโงกหลับกะทันหันในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสุนิสา แสงทอง
2558ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความดันเลือดต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิรนันท์ กลั่นบุศย์
2546ความตรงของสมการที่ใช้ทำนายโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อธิพันธ์ โกศลสิทธิ์
2553ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนวพร สุริยะ
2549ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเฮชไอวีและเอดส์:การประยุกต์ใช้รูปแบบทรานสทิโอเรทิเคิลกนิษฐา พันธ์ศรีนิรมล
2547ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรีเสาวลักษณ์ อัครพินท์
2554ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยขนิษฐา ทวนไธสง
2550ความสัมพันธ์ของยีนกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในคนไทยกัญนิกา ประดับแก้ว
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินก้องนภา สุวิชากร, 2522-
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานครสุธารส ปริญญาปุณโณ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ผลลัพธ์ทางคลินิกและผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อพลอยลาภ เลิศวิภาภัทร
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไตสุคนธา หาสาสน์ศรี
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนในการใช้ยากับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาสุชาดา เดชเดชะสุนันท์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนซิพ 2 ซี 9 ซิพ 2 ซี 19 และเอบีซีบี 1 และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมกับขนาดยา ระดับยาในเลือด และการตอบสนอง ต่อยาฟีโนบาร์บิทาลของผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยฑิมพิกา เคียงประพันธ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนซิพ2ดี6 ยีนเอบีซีบี1 และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมกับการตอบสนองทางคลินิกต่อยาริสเพอริโดนในผู้ป่วยจิตเภทชาวไทยวัชรดนัย ไตรสุวรรณ
2012ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล; ธีรพร ฮะกีมี; บดินทร์ วิชยธรรมสกุล
2558ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1c กับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ธนนันต์ เกษสุวรรณ