Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 281 to 300 of 320 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์รุจิเรข ชนาวิรัตน์
2554ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศศิธร แสงเนตร
2556ฤทธิ์ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของเจลโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนด้านการต้านสารก่อมะเร็ง การปรับภูมิคุ้มกันและต้านแบคทีเรีย : รายงานวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; คมศิลป์ พลแดง; นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย; ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
2551ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผงบอระเพ็ดแห้งในผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการอ้วนลงพุงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชุติมา ศรียาภัย
2546ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและผลต่อการกระตุ้นการหลั่งอินสุลินของสารสกัดจากใบหญ้าหนวดแมวในหนูขาวปกติและหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสเตรปโตโซโตซินกมลวรรณ ศรีปลั่ง, 2522-
2550ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัยบุญยงค์ ตันติสิระ; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช; เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2555ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟปิยะณัฐ สวัสดี; เปรมสุดา โคผดุง
2556สถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลภายใต้กลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมสิรินทร์ ภักดีพันธ์
2554สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสารสุรพงษ์ เก็งทอง
2558สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นเข็มพระราม : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; รุทธ์ สุทธิศรี
2012สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่นราวิชญ์ วามานนท์; บุญชู ศรีตุลารักษ์; ศุภกาญจน์ ชานิ
2533สารยับยั้งการสลายตัวของโปรตีนในระหว่างกรรมวิธีแยกไซโตโครมบีเอฟคอมเพลกส์ : รายงานการวิจัยมณฑล สงวนเสริมศรี
2556สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง : รายงานการวิจัยพรอนงค์ อร่ามวิทย์; วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์; โศรดา กนกพานนท์; ธีระพล ศรีชนะ; พิชญ์ ศุภผล
2550สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลวรรณพร เจริญโชคทวี
2526ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2557อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทจากดินป่าพรุในจังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; คณิต สุวรรณบริรักษ์
2550อนุกรมวิธานและเอนไซม์โปรทีเอสของแบคทีเรียชอบเค็มจากอาหารหมัก : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์
2552อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
2555อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีนสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ