Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 287 to 306 of 320 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟปิยะณัฐ สวัสดี; เปรมสุดา โคผดุง
2556สถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลภายใต้กลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมสิรินทร์ ภักดีพันธ์
2554สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสารสุรพงษ์ เก็งทอง
2558สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นเข็มพระราม : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; รุทธ์ สุทธิศรี
2012สารที่มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากเอื้องมอนไข่นราวิชญ์ วามานนท์; บุญชู ศรีตุลารักษ์; ศุภกาญจน์ ชานิ
2533สารยับยั้งการสลายตัวของโปรตีนในระหว่างกรรมวิธีแยกไซโตโครมบีเอฟคอมเพลกส์ : รายงานการวิจัยมณฑล สงวนเสริมศรี
2556สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง : รายงานการวิจัยพรอนงค์ อร่ามวิทย์; วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์; โศรดา กนกพานนท์; ธีระพล ศรีชนะ; พิชญ์ ศุภผล
2550สาเหตุของการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลวรรณพร เจริญโชคทวี
2526ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2557อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทจากดินป่าพรุในจังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; คณิต สุวรรณบริรักษ์
2550อนุกรมวิธานและเอนไซม์โปรทีเอสของแบคทีเรียชอบเค็มจากอาหารหมัก : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์
2552อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
2555อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีนสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2556อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัยสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2558อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัยสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2549อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลมหาสารคามกุลอนงค์ เกิดศิริ
2534อิทธิพลของแสงและอุณหภูมิต่อความคงตัวของระบบนำส่งยาทางผิวหนังไนเฟดิพีน : รายงานผลการวิจัยวราภรณ์ สุวกูล; สุชาดา ประเสริฐวิทยาการ
2553อุบัติการณ์การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของพระภิกษุ เนื่องจากปัญหาจากการใช้ยากิติยศ ยศสมบัติ
2543เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; พจน์ กุลวานิช; กิตติพงษ์ พัฒนทอง; วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล; ปรีชา แสงธีระปิติกุล; ปิยะ อุไรไพรวัน