Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 295 to 314 of 320 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526ห้องสมุด - หัวใจของการศึกษา : เราควรจะพอแล้วหรือยังสุกัญญา นิมมานนิตย์
2557อนุกรมวิธานและฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทจากดินป่าพรุในจังหวัดระยอง : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; คณิต สุวรรณบริรักษ์
2550อนุกรมวิธานและเอนไซม์โปรทีเอสของแบคทีเรียชอบเค็มจากอาหารหมัก : รายงานผลการวิจัยสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2559ออกซิเรสเวราทรอล : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการศึกษาฤทธิ์ต้านการเสื่อมของระบบประสาท : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ; บุญชู ศรีตุลารักษ์; วราภรณ์ ภูตะลุน; ฤดีกร วิวัฒนปฐพี; ธงชัย สุขเศวต; พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์
2552อัตราการกำจัดยาเซฟไตรอะโซน ในกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีวรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
2555อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีนสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2556อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัยสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2558อันตรกิริยาของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ กับหน้าที่การทำงานของพี-ไกลโคโปรตีน : รายงานวิจัยสุรีย์ เจียรณ์มงคล; นนทิมา วรรธนะภูติ
2549อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลมหาสารคามกุลอนงค์ เกิดศิริ
2534อิทธิพลของแสงและอุณหภูมิต่อความคงตัวของระบบนำส่งยาทางผิวหนังไนเฟดิพีน : รายงานผลการวิจัยวราภรณ์ สุวกูล; สุชาดา ประเสริฐวิทยาการ
2553อุบัติการณ์การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของพระภิกษุ เนื่องจากปัญหาจากการใช้ยากิติยศ ยศสมบัติ
2543เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; พจน์ กุลวานิช; กิตติพงษ์ พัฒนทอง; วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล; ปรีชา แสงธีระปิติกุล; ปิยะ อุไรไพรวัน
2542เปรียบเทียบการให้ยาอะมิกาซินวันละครั้งกับทุก 12 ชั่วโมง ในผู้ป่วยเด็กไทย ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจุฑามาศ ฐิติพรรณกุล, 2515-
2557เภสัชจลนศาสตร์ของฟีเนทิลไอโซไทโอไซยาเนตในเจลลี่โภชนานฤพร สุทธิสวัสดิ์
2552เภสัชจลนศาสตร์ของยาเซฟไตรอะโซนในผู้ป่วยโรคเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีนวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
2553เภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 หลังการรับประทานแบบครั้งเดียวและหลายครั้งติดต่อกันในหนูแรทบัณฑิตา พรหมจำรัส
2545เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้วนิดา ศิรวัฒนาสุข
2554เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาทาโครลิมุสในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตสาวิตรี ไพรสุวรรณ
2556เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาฟีโนบาร์บิทาลในผู้ป่วยโรคลมชัก ณ สถาบันประสาทวิทยาอัญชลี อรรถอินทรีย์
2556เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาวัลโปรอิกแอซิดในผู้ป่วยโรคลมชัก ณ สถาบันประสาทวิทยาวีณารัตน์ เสนาวิน