Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์โดยใช้ดีเทกเตอร์ ชนิดทำให้ค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดแบบผู้ใช้หลายคน สำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอที่มีการเข้ารหัสขาขึ้นภาสกร กัมพูพงศ์, 2523-
2547การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูลอนันต์ ศุภราวงศ์, 2522-
2541การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยสุวิทย์ นาคพีระยุทธ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2532การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องสมบูรณ์ จงชัยกิจ; กฤษดา วิศวธีรานนท์
2544การออกแบบโพรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2526การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัยสุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร; จรวย บุญยุบล
2531ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัยกฤษดา วิศวธีรานนท์
2535บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : รายงานการศึกษายุทธนา กุลวิทิต
2527ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับแผงเซลแสงอาทิตย์ยุทธนา กุลวิทิต
2540ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศแบบระยะไกลมานะ ศรียุทธศักดิ์
2526รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบปรับสภาวะอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์วิทยา ยงเจริญ; มานิจ ทองประเสริฐ; สมศรี จงรุ่งเรือง; ชินเทพ เพ็ญชาติ; ปราโมทย์ อุณห์ยไวทยะ; ไพบูลย์ ไชยนิล
2533รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูลกฤษดา วิศวธีรานนท์; สมบูรณ์ จงชัยกิจ; สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
2545เครื่องจำลองการสูบน้ำและอัดเติมน้ำใต้ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุจริต คูณธนกุลวงศ์; กฤษดา วิศวธีรานนท์
2529เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงานยุทธนา กุลวิทิต
2533เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคสมานะ ศรียุทธศักดิ์
2537เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนดุสิต เครืองาม; ชุมพล อันตรเสน; บรรยง โตประเสริฐพงศ์
2539โครงการการวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานสุนทร บุญญาธิการ; บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2531โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยและพัฒนาชุมพล อันตรเสน; มนตรี สวัสดิศฤงฆาร; บรรยง โตประเสริฐพงศ์; เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; ธารา ชลปราณี
2541โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์สมชาย จิตะพันธ์กุล
2536ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิล์มบางชนิดวัสดุอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 1ดุสิต เครืองาม; สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว