Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 42 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระยะที่หนึ่ง : การรู้จำเสียงพูดคำไทยโดดๆ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูดสมชาย จิตะพันธ์กุล
2527การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชาตรี ศรีไพพรรณ; กฤษดา วิศวธีรานนท์; สมชาย จิตะพันธ์กุล
2525การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เชิงเลขที่ใช้ประกอบการปฏิบัติการกฤษดา วิศวธีรานนท์; ชาตรี ศรีไพพรรณ; โคทม อารียา
2525การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจชาตรี ศรีไพพรรณ; โคทม อารียา; กฤษดา วิศวธีรานนท์
2544การวิเคราะห์โครงสร้างควันตัมเวลล์ที่มีความเครียดของ InGaAs-GaAs ที่ปลูกโดยวิธี MBE ด้วยวิธีโฟโตลูมิเนสเซนซ์ : รายงานผลการวิจัยสมชัย รัตนธรรมพันธ์; ชุมพล อันตรเสน
2530การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิกของแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ : รายงานผลการวิจัยชุมพล อันตรเสน; บรรยง โตประเสริฐพงศ์
2547การศึกษาวงจรกรอง EMI ด้านออกแบบพาสซีฟและแอกทีฟสำหรับลดทอนการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการนำในระบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย
2542การศึกษาวิธีการควบคุมปริมาณการส่งข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานผลการวิจัยลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2544การศึกษาวิธีการเข้าใช้ช่องสัญญาณจากหลายทางสำหรับการให้บริการเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สาย : รายงานผลการวิจัยลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2542การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า : อาคารจามจุรี 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยบัณฑิต เอื้ออาภรณ์; พรรณชลัท สุริโยธิน
2547การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้ง เพื่อการทดสอบความสามารถ ปรากฏว่าร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้นคทา สุวรรณวัฒน์
2526การสร้างและวิเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัยบรรยง โตประเสริฐพงศ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
2543การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัยอาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี; มานะ ศรียุทธศักดิ์
2547การหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบวนซ้ำชนิดซอฟต์โดยใช้ดีเทกเตอร์ ชนิดทำให้ค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ยต่ำสุดแบบผู้ใช้หลายคน สำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอที่มีการเข้ารหัสขาขึ้นภาสกร กัมพูพงศ์, 2523-
2547การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูลอนันต์ ศุภราวงศ์, 2522-
2541การออกแบบระบบการรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยสุวิทย์ นาคพีระยุทธ; ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2532การออกแบบและสร้างตัวควบคุมเชิงเลข สำหรับงานควบคุมทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องสมบูรณ์ จงชัยกิจ; กฤษดา วิศวธีรานนท์
2544การออกแบบโพรโทคอลในการเข้าใช้ตัวกลางแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับบริการข้อมูลประเภทเสียงและดาต้าในระบบสื่อสารไร้สายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
2526การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัยสุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร; จรวย บุญยุบล
2531ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัยกฤษดา วิศวธีรานนท์