Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 61 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535ครอบครัวอุปถัมภ์กับขั้นตอนชีวิตของผู้สูงอายุและของบุตรนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2535คลังข้อมูลทางประชากรและแรงงานของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย (กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม) ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2568เกื้อ วงศ์บุญสิน; มยุรี นกยูงทอง; ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน; ปรียา รุ่งโสภาสกุล
2532ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ภัสสร ลิมานนท์; เกื้อ วงศ์บุญสิน
2524ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานครนพวรรณ จงวัฒนา; จุฑา มนัสไพบูลย์; ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2528ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2529ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนพวรรณ จงวัฒนา; จุฑา มนัสไพบูลย์; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2528ชุมชนแออัดกับการสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานครอรพินท์ บุนนาค
2528ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยนิพนธ์ เทพวัลย์
2529ธนาคารโลกกับชาวนาเปเยอร์, เชริล
2529นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์สุนันทา สุวรรโณดม
2524ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนาชาวไร่และชาวประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน; วีรสิทธ์ สิทธิไตรย์
2539ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเกื้อ วงศ์บุญสิน; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
2535ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2530ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครอรพินท์ บุนนาค; เกื้อ วงศ์บุญสิน; พรรณี ประจวบเหมาะ
2540ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุชาดา กีระนันทน์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; Van Grlensven, Godfried J. P.; Garnett, Geoffrey P.; Anderson, Roy M.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ; Center for AIDS Research and Prevention, Utrecht University, Utrecht, Division of Public Health, Municipal Health Service, Amsterdam, The Netherlands; Welcome Research Centre for Infectious Disease Epidemiology, Oxford University, United Kingdom
2533ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530เกื้อ วงศ์บุญสิน
2539ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; อัจฉรา เอ๊นซ์
2522ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน
2537ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์เกื้อ วงศ์บุญสิน
2546ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นนภาพร ชโยวรรณ; ชเนตตี มิลินทรางกูร; บุศรินทร์ บางแก้ว; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มาลินี วงษ์สิทธิ์; รัชนก คชานุบาล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; ศิริวรรณ ศิริบุญ