Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 31 to 50 of 61 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยนิพนธ์ เทพวัลย์
2529ธนาคารโลกกับชาวนาเปเยอร์, เชริล
2529นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์สุนันทา สุวรรโณดม
2524ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ของสตรีไทยในชนบท : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวนาชาวไร่และชาวประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน; วีรสิทธ์ สิทธิไตรย์
2539ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเกื้อ วงศ์บุญสิน; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
2535ผลกระทบของการลดภาวะเจริญพันธุ์ ต่อระบบครอบครัวอุปถัมภ์ของผู้สูงอายุ : ตัวอย่างประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2530ผลกระทบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานต่อชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครอรพินท์ บุนนาค; เกื้อ วงศ์บุญสิน; พรรณี ประจวบเหมาะ
2540ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุชาดา กีระนันทน์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; Van Grlensven, Godfried J. P.; Garnett, Geoffrey P.; Anderson, Roy M.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ; Center for AIDS Research and Prevention, Utrecht University, Utrecht, Division of Public Health, Municipal Health Service, Amsterdam, The Netherlands; Welcome Research Centre for Infectious Disease Epidemiology, Oxford University, United Kingdom
2533ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้การคุมกำเนิดโดยใช้ข้อมูล โครงการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2530เกื้อ วงศ์บุญสิน
2539ผู้ดูแลบุตรวัย 3-5 ปี ของสตรีในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; อัจฉรา เอ๊นซ์
2522ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน
2537ภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต : การประยุกต์ใช้แนวคิดวิเคราะห์ของคูมส์เกื้อ วงศ์บุญสิน
2546ภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : รายงานเบื้องต้นนภาพร ชโยวรรณ; ชเนตตี มิลินทรางกูร; บุศรินทร์ บางแก้ว; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มาลินี วงษ์สิทธิ์; รัชนก คชานุบาล; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2547ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงานเกื้อ วงศ์บุญสิน
2528ระบบการจัดหมู่หนังสือของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) สำหรับเอกสารด้านประชากรศาสตร์และข้อเสนอแนะนพวรรณ จงวัฒนา
2531รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2522รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรจุฑา มนัสไพบูลย์; นพวรรณ จงวัฒนา; บุษบา คุณาศิรินทร์; แน่งน้อย นะมาตร์; อรพินท์ บุนนาค; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2538รายงานโครงการศึกษาสถานภาพสตรีและภาวะเจริญพันธุ์ ในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2539รายงานโครงการสำรวจสภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น
2528สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์