Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 50 to 61 of 61 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2528สถาบันครอบครัวกับงานวิจัยทางประชากรศาสตร์ภัสสร ลิมานนท์
2532สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยนภาพร ชโยวรรณ; มาลินี วงษ์สิทธิ์; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2535เพศสัมพันธ์ของสตรีไทยที่สมรส : หลักฐานจากการสำรวจประชากรและการอนามัยปี พ.ศ. 2530นภาพร ชโยวรรณ; โนเดล, จอห์น; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2528แนววิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานของการใช้การวางแผนครอบครัวเกื้อ วงศ์บุญสิน
2528แนะนำแหล่งข้อมูลทางประชากรและการวางแผนครอบครัวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
2541แบบแผนการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทยนพวรรณ จงวัฒนา
2540โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน : ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยเบื้องต้นพัฒนาวดี ชูโต, 2498-
2541โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการต่อรองด้วยวิธีอวัจนะภาษา ของสตรีขายบริการทางเพศให้ลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P. van; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
2538โครงการศึกษาครอบครัวไทย : สรุปผลวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2534โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2536โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา
2532โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลยนพวรรณ จงวัฒนา; เกื้อ วงศ์บุญสิน; ปรียา รุ่งโสภาสกุล