Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การปรับตัวของชุมชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร; สุบเดศ วามสิงห์
2545การพัฒนาอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองรังสิต : รายงานการวิจัยธนพรรณ สุนทระ
2531การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; เสถียร รุจิระวณิช; วินัย สมบูรณ์; ธนพรรณ สุนทระ
2534การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน; จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์; เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์; เกรียง ตั้งสง่า; พจน์ ศรีบุญลือ; จวงจันทร์ ชัยธชวงค์; วิศิษฎ์ สิตปรีชา
2527การศึกษาปัญหาสภาวะแวดล้อมในเขตชนบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 ด้านทรัพยากรกายภาพ ส่วนที่ 2 ที่เกี่ยวกับทรัพยากรแหล่งน้ำ : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; วรรณี พฤติถาวร; ลือชัย ครุฑน้อย
2539การศึกษาผลกระทบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมบริเวณเขตอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี : รายงานการศึกษาวิจัยธนพรรณ สุนทระ
2541การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว ให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2541การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยทวีวงศ์ ศรีบุรี
2528การศึกษาผลของแมงกานีสทางชีวเคมีและโลหิตวิทยาในคนงานโรงงานถ่านไฟฉาย : การวิจัยขนิษฐ บูรณศิริ; ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์; จวงจันทร์ ชันธชวงศ์; ประภา เลาหไพบูลย์; ช. เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์
2541การศึกษามาตรการด้านผังเมือง เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวชายทะเล กรณีศึกษาเมืองพัทยา : รายงานวิจัยนพนันท์ ตาปนานนท์; ลือชัย ครุธน้อย
2526การศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำคุณภาพน้ำและการจัดสรรการใช้น้ำของจังหวัดระยอง (ในฤดูแล้ง) : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; สุรภี โรจน์อารยานนท์
2547การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อโลหะแคดเมียมและตะกั่ว ในน้ำนมสดและผลิตภัณฑ์นมสดที่ผลิตในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัยทิพย์วรรณ แซ่มา
2525การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัยเสถียร รุจิรวนิช; กรรณิการ์ บัณสิทธิ์; วันเพ็ญ กฤตผล; วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
2522การศึกษาสภาพพื้นฐานบริเวณบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
2539การศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการศึกษาวิจัยเสถียร รุจิรวนิช
2539การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2534การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการทวีวงศ์ ศรีบุรี
2543การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืช บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา : รายงานผลการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2551การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2546คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติทวีวงศ์ ศรีบุรี