Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541นโยบายรัฐ : บทบาทผู้นำท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : รายงานการศึกษาวิจัยธนพรรณ สุนทระ
2536ปริมาณแมงกานีสที่คนงานได้รับกับปริมาณแมงกานีสและโลหะหนักอื่นในเส้นผมเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2536ปริมาณแมงกานีสที่คนงานได้รับกับปริมาณแมงกานีสและโลหะหนักอื่นในเส้นผมเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2561ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศจีนอรุบล โชติพงศ์
2541ผลกระทบที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง : รายงานการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2541ผลการจัดการการใช้ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร : รายงานผลการวิจัยธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย
2532ผลการบริหารสภาวะแวดล้อมของโรงงานถ่านไฟฉายที่มีต่อสุขภาพอนามัยของคนงานเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2550"มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืนวิชาญ กิตติสุขสันต์
2537รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรีวรรณศิลป์ พีรพันธุ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ; สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล; ณัฐรี ตั้งยงตระกูล; ปราโมทย์ สุกใส
2541รูปแบบการใช้น้ำในเขตคลองชลประทานรังสิตใต้ : รายงานการวิจัยจันทรา ทองคำเภา; พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2546หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลทวีวงศ์ ศรีบุรี; สุรพล สุดารา; ศุภิชัย ตั้งใจตรง; ลือชัย ครุธน้อย; ผ่องศรี จั่นห้าว
2549อาชญากรทางวิชาการวิชาญ กิตติสุขสันต์
2540เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน ในเมืองและชนบท : รายงานการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2554แนวทางการจัดการพื้นที่โดยใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism) เพื่อเศรษฐกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิดในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี : รายงานการวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2541แนวโน้มการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการในสนามกอล์ฟ : รายงานการวิจัยธนพรรณ สุนทระ; วรรณี พฤฒิถาวร
2540แผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีจันทรา ทองคำเภา
2526แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; พรชัย อนุตรอำไพ; วรรณี พฤติถาวร; สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
2546โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทวีวงศ์ ศรีบุรี; พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; เสถียร รุจิรวนิช; ธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย; ทรงกฤษณ์ ประภักดี
2545โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; กำธร ธีรคุปต์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ