Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 34 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549อาชญากรทางวิชาการวิชาญ กิตติสุขสันต์
2540เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้าน ในเมืองและชนบท : รายงานการวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2554แนวทางการจัดการพื้นที่โดยใช้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism) เพื่อเศรษฐกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิดในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี : รายงานการวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2541แนวโน้มการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการในสนามกอล์ฟ : รายงานการวิจัยธนพรรณ สุนทระ; วรรณี พฤฒิถาวร
2540แผนการจัดการของเสียในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีจันทรา ทองคำเภา
2526แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยธเรศ ศรีสถิตย์; พรชัย อนุตรอำไพ; วรรณี พฤติถาวร; สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
2546โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียงทวีวงศ์ ศรีบุรี; พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; เสถียร รุจิรวนิช; ธีรพล คังคะเกตุ; ลือชัย ครุธน้อย; ทรงกฤษณ์ ประภักดี
2545โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; กำธร ธีรคุปต์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2545โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร; เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร
2558โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดินศีลาวุธ ดำรงศิริ
2540โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์; วินัย สมบูรณ์
2546โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณทวีวงศ์ ศรีบุรี