Browsing by Author ฉลอง สุนทราวาณิชย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532กระบวนการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล
2556กองตระเวนกับการจัดการพื้นที่เมืองของกรุงเทพฯ พ.ศ.2418-2458นนทพร อยู่มั่งมี
2534การก่อตั้งและขยายตัวของธรรมยุติกนิกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2394-2473)เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
2550การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบบเทศาภิบาวราภรณ์ เรืองศรี
2556การค้าชายแดน และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรัฐบริเวณตอนในของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20วราภรณ์ เรืองศรี
2530การจัดการศึกษาผู้ใหญ่กับนโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481-2487ปรัศนีย์ เกศะบุตร
2533การถ่ายทอดวิทยาการตะวันตกในสังคมไทย : ศึกษาบทบาทของ มิชชันนารีโปรเตสแตนด์ระหว่าง พ.ศ. 2371-2411ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
2539การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484พระมหาวรชัย กลึงโพธิ์
2540การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอำนาจของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2325-2411ทวีศักดิ์ เผือกสม
2552การผลิตซ้ำและการสร้างความนิยมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "เสือ" ในสังคมไทย พ.ศ.2460-2510ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์
2550การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ "ชาวเขา" ในสังคมไทยระหว่างทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
2539การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจข้าวในภาคกลางกับผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460-2498ธรรมรักษ์ จำปา
2532การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ.2445ยอดยิ่ง รักสัตย์
2539การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ ของกลุ่มชนชั้นนำสยามรุ่นใหม่ พ.ศ. 2367-2468 (ศึกษากรณีการชำระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4)จีรพล เกตุจุมพล
2552การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ. 2452-2490พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี
2547คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ. 2433 - 2457นนทพร อยู่มั่งมี, 2521-
2553ความรู้เรื่องอีสานของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2433-2475อริญชย์ วรรณชาติ
2516ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซียและประเทศไทยตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 20ฉลอง สุนทราวาณิชย์
2528ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2455-2492กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี
2528ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของการเปลี่ยนระบอบการปกครองสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2470-2480นครินทร์ เมฆไตรรัตน์