Browsing by Author ฉลอง สุนทราวาณิชย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอำนาจของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2325-2411ทวีศักดิ์ เผือกสม
2552การผลิตซ้ำและการสร้างความนิยมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "เสือ" ในสังคมไทย พ.ศ.2460-2510ศิริวรรณ ลาภสมบูรนานนท์
2550การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ "ชาวเขา" ในสังคมไทยระหว่างทศวรรษ 2420 ถึง ทศวรรษ 2520พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
2539การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจข้าวในภาคกลางกับผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ. 2460-2498ธรรมรักษ์ จำปา
2532การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ.2445ยอดยิ่ง รักสัตย์
2539การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ความรู้ ของกลุ่มชนชั้นนำสยามรุ่นใหม่ พ.ศ. 2367-2468 (ศึกษากรณีการชำระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4)จีรพล เกตุจุมพล
2552การเผยแผ่คริสต์ศาสนาในสมัยพระสังฆราชเรอเน มารี ยอแซฟ แปร์รอส พ.ศ. 2452-2490พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี
2547คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ. 2433 - 2457นนทพร อยู่มั่งมี, 2521-
2553ความรู้เรื่องอีสานของชนชั้นนำสยาม พ.ศ. 2433-2475อริญชย์ วรรณชาติ
2516ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรุสเซียและประเทศไทยตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 20ฉลอง สุนทราวาณิชย์
2528ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2455-2492กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี
2528ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของการเปลี่ยนระบอบการปกครองสยาม ระหว่าง พ.ศ. 2470-2480นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
2547ผลกระทบของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ต่อการปกครองคณะสงฆ์ไทยนภนาท อนุพงศ์พัฒน์
2528พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง : การเมืองไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416สุพรรณี เพ็งแสงทอง
2530พุทธศาสนากับการก่อตัวของรัฐไทยแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6ภัชราพร ช้างแก้ว
2553รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500ธันวา วงศ์เสงี่ยม
2540วิสัยทัศน์ผู้นำทางการศึกษาพยาบาล : ศึกษากรณี รศ.ดร. วิเชียร ทวีลาภปาริชาติ สนธิชัย
2548สภาพการดำรงชีวิตของชาวเขมรระหว่าง พ.ศ.2518-2522 : ศึกษา "ภูมิภาค" ตะวันออก ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือณัฐพร ไทยจงรักษ์
2549สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการสถาปนาอุดมการณ์แห่งรัฐของสยามปฐม ตาคะนานันท์
2549สุขาภิบาล : การปกครองท้องที่สยาม พ.ศ. 2440-2476เมธีพัชญ์ จงวโรทัย