Browsing by Author ชัยพร วิชชาวุธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 15 to 34 of 83 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2522การลดการย้อนรบกวนในความจำในเงื่อนไขบอกให้ลืมจำนงค์ คุ้มโหมด
2538การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรณิการ์ สุวรรณโคต
2522การวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมของคำเสนอซ้ำที่มีต่อการจำเพื่อทดสอบทฤษฎีรหัสพหุคูณประไพพิศ เขมะชิต
2541การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการลำเอียงเพื่อตนเองภายในกลุ่มที่สมาชิกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างกันชุลีกร ชิติรัตนทรีย์
2530การศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลและที่รับผลของแบบการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลพัชรี เกียรตินันทวิมล
2540การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพคัดสรรที่สัมพันธ์กับ ความสำเร็จในการทำงานของตัวแทนขายประกันชีวิตวาสนา ขัตติยวงษ์
2540การศึกษาองค์ประกอบบุคลิกภาพจากการประเมินของนักศึกษาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ โดยใช้คำศัพท์พรรณนาลักษณะบุคคลของภาษาไทยใกล้รุ่ง ชุ่มกระจ่าง
2523การสอนทักษะโดยสาธิตสดกับสไลด์-เทปในเงื่อนไขเรียนทั้งหมดกับเรียนที่ละส่วนรุจิเรศ ธนูรักษ์
2539การเกิดความแตกฉานทางปัญญา ภายใต้การตัดสินใจเป็นกลุ่มสี่วิธีจุฑารัตน์ สถาปิตานนท์
2516การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายในชีวิตของเด็กวัยรุ่นชาย ที่กระทำผิดกฎหมายและที่ไม่กระทำผิดกฎหมายสืบศักดิ์ วียานนท์
2546การเปรียบเทียบผลของการประเมินการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชากับโดยคณะกรรมการ ต่อการรับรู้ความเป็นธรรมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การสุรีย์วรรณ สรงสระแก้ว
2534การเปรียบเทียบอานุภาพการจูงใจงานพยาบาลต่างแผนก ตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ ในกรุงเทพมหานครสมศรี สะหรั่งบิน
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิตกานดา พู่พุฒ
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อกิจกรรมนิสิตสุดสวาสดิ์ พุทธสุวรรณ
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิตสุนทรี ศุภวงศ์
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิตสุวิไล เรียงวัฒนสุข
2517การเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำกิจกรรมนิสิตที่มีต่อกิจกรรมนิสิต ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลัดดา กิติวิภาต
2522การเรียนรู้ทางการเมืองในลัทธิประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ศึกษาทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาดกิตติ อมตชีวิน
2523การแสดงอารมณ์ตามการควาดคิดของนักศึกษาไทยและอเมริกัน ในการปะทะสัมพันธ์กับบุคคลต่างสถานภาพ กับต่างสภาพการณ์ทางสังคมกฤตยา อารยะศิริ
2516การใช้ความถนัดทางมิติสัมพันธ์และเหตุผลเชิงนามธรรม ทำนายสัมฤทธิผลในวิชาเรขาคณิตศิริกร ภู่ไพบูลย์