Browsing by Author ชัยพร วิชชาวุธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 83 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2516ความจำระยะสั้นของคำที่มีความหมายเจตน์ จานทอง
2539ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การประภาพร เหลืองช่วยโชค
2546ความสัมพันธ์ระหว่างตัวก่อความเครียดในงาน ความเครียด วีธีการจัดการกับตัวก่อความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด โดยมีความอดทนต่อแรงกดดัน ความต้องการสำเร็จและความต้องการสัมพันธ์เป็นตัวแปรกำกับรติกร ลีละยุทธสุนทร
2520ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อบริษัทการบินโดยสารระหว่างประเทศ ของไทยกับระดับการศึกษา อาชีพ อายุ และประสบการณ์ในการเดินทางนิยะดา ฟ้าสว่าง
2546ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงพรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร
2542ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความพึงพอใจ ในการทำงานในงานที่แตกต่างกันเพ็ญพร ลิ่มวงศ์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนำแบบให้พลัง และผลการปฏิบัติงานโดยมีความรู้สึกได้รับพลัง และแรงจูงใจภายในเป็นตัวแปรสื่อ และมีความเชื่อในความสามารถของตนเป็นตัวแปรกำกับโชติกา นำศรีสกุลรัตน์
2519ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและความเชื่อในศาสนา ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ของไทยอัจฉรา บุญชู
2541ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอธิบาย ลำดับในการเลือกและความตั้งใจที่จะสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง กับผลการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาวดี จันทร์เพ็ญ
2539ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพของคู่สมรสกับความพึงพอใจ ในชีวิตสมรสเพ็ญนภา แพทย์พันธุ์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ในเยาวชนไทยจิตสุภา ไวทยวรรณ, 2519-
2520ค่าความสัมพันธ์ของคำวิเศษณ์ 50 คำ และผลของค่าความสัมพันธ์ต่อการขัดยั้งย้อนหลังธงชาติ รัตนวิชา
2518จรรยาวิพากษ์ของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงรัชนี วิเศษสังข์
2527จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ชัยพร วิชชาวุธ; ธีระพร อุวรรณโณ
2530ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการนิเทศแบบคลินิก ของผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิกจำรัส ศิลาคม
2523ตำแหน่งของคำต่างประเทศในการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีการเรียนคำโยงคู่กานดา หงษ์ริกุล
2525บทบาทของการเสริมแรงในการพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์อุดม จำรัสพันธุ์
2522บทบาทของความคิดอเนกนัย และความคิดเอกนัย ในการเรียนรู้มโนทัศน์ไสว เลี่ยมแก้ว
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยชัยพร วิชชาวุธ
2519ผลของการจัดลำดับส่วนประกอบต่อการจำระยะสั้นของประโยคบอกเล่าเลิศลักษณ์ สุวรรณโชติ