Browsing by Author ชัยพร วิชชาวุธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 78 to 83 of 83 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2530เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขตการศึกษา 12ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง
2530เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9จำนงค์ คำภาสัน
2516เชาวน์ปัญญากับดรรชนีภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนกาญจนา กาญจนกิจ
2518เทรชโฮลด์สมบูรณ์ของการรับรู้แอลกอฮอลที่ผสมในน้ำผลไม้ปัทมาวดี จันทนยิ่งยง
2518เวลาการคิดเลขในใจของผู้ใหญ่อารมณ์ พูลโภคผล
2534แบบพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลของบุคลากร ในองค์กรธุรกิจตามการรับรู้ของผู้บริหารระดับกลางลัดดา วิศิษฐานนท์