Browsing by Author ชัยพร วิชชาวุธ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 83  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2519กระสวนพฤติกรรมการเสี่ยงของบุคคลต่างอาชีพสาวิตรี สาระสุทธิ
2528การจำภาพถ่ายใบหน้าที่ปลอมแปลงศิริรัตน์ สุวรรณภาชน์
2517การตัดสินใจของบุคคลในการปฏิบัติตามคำสั่งลงโทษกมลรัตน์ หล้าสุวงษ์
2516การตัดสินใจเลือกกับปฏิกิริยาร่วมระหว่างความน่าจะเป็นกับปริมาณ ของผลได้นีออน พิณประดิษฐ์
2518การตัดสินใจในสภาพการเสี่ยงของเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางพัทนี เทียนสุวรรณ
2518การต่อรองราคาแบบลดค่าตัวคูณกับกระบวนการตัดสินใจขายศรีบุญเรือน สุขพันธ์
2516การต่อรองราคาแบบเพิ่มค่าตัวคูณกับกระบวนการตัดสินใจขายเกื้อกูล วงศ์พานิช
2522การทดสอบทฤษฎีตัวแนะพหุคูณ : การขจัดอิทธิพลของการเว้นระยะ ที่มีต่อการระลึกเสรีด้วยจินตนภาพตัวเลขสุวรรณา กาญจนผลิน
2522การฝึกกลวิธีในการแก้ปัญหา "มาสเตอร์โลจิก"เกษมศรี เหมวราพรชัย
2524การฝึกครูประจำการในการประยุกต์หลักพฤติกรรมเพื่อสร้างและรักษาพฤติกรรมที่อยู่ในระเบียบวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนปรีชา วิหคโต
2538การพัฒนาดัชนีชี้ความซับซ้อนของข้อสอบคณิตศาสตร์ตามระบบการผลิตแบบ เอ.ซี.ที.อรสา จรูญธรรม
2520การรับรู้ของนิสิตครุศาสตร์ในความถูกหลักไวยากรณ์ ของประโยคบอกเล่าที่จัดลำดับส่วนประกอบต่างกันเรณู สิกขชาติ
2539การรับรู้ความชอบพอระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามแนวความคิดไฟโร (FIRO) ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลสำราญ สุขรุ่งเรืองสันติ
2539การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เป็นจริงและควรจะเป็น ของผู้บริหารระดับกลางการสื่อสารแห่งประเทศไทย ระหว่างการตอบในฐานะหัวหน้า และในฐานะลูกน้องธนิยา ประภาการ
2522การลดการย้อนรบกวนในความจำในเงื่อนไขบอกให้ลืมจำนงค์ คุ้มโหมด
2538การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรณิการ์ สุวรรณโคต
2522การวิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมของคำเสนอซ้ำที่มีต่อการจำเพื่อทดสอบทฤษฎีรหัสพหุคูณประไพพิศ เขมะชิต
2541การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการลำเอียงเพื่อตนเองภายในกลุ่มที่สมาชิกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างกันชุลีกร ชิติรัตนทรีย์
2530การศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลและที่รับผลของแบบการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลพัชรี เกียรตินันทวิมล
2540การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพคัดสรรที่สัมพันธ์กับ ความสำเร็จในการทำงานของตัวแทนขายประกันชีวิตวาสนา ขัตติยวงษ์