Browsing by Author ณับผลิกา กองพลพรหม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Electromyographic swallowing study during high flow oxygen therapy compared with low flow oxygen therapy in post extubated patients; A randomized crossover study-
2549การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความไวของการตรวจเสมหะ 3 ครั้งและความไวของการตรวจจากน้ำล้างปอดโดยการย้อมสีวิธีต่างๆ อิมมูโนฟลูโอเรสเซน และพีซีอาร์เพื่อการวินิจฉัยปอดติดเชื้อนิวโมซิสติสจิโรเวคซีในผู้ป่วยเอดส์ณับผลิกา กองพลพรหม
2560การใช้โพรโทคอลการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรปอดป้องกันการเกิดถุงลมปอดแฟบภายหลังการลดแรงดันบวกในระยะสิ้นสุดการหายใจออกในผู้ป่วยกลุ่มทางเดินหายใจลำบากเฉียบพลันระยะฟื้นตัวมธุวดี ไพรพฤกษาพันธ์
2559ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูงต่อดัชนีบ่งชี้ภาวะที่มีออกซิเจนในเลือดลดลงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย