Browsing by Author ดวงมณี โกมารทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ดวงมณี โกมารทัต
2534การวิเคราะห์การปันส่วนต้นทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ร่วมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีวรางคณา สุวรรณโณ
2549การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าวลัยพันธ์ เธียรไทย
2534การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน ระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยสุภา ลี้ไพโรจน์กุล
2522การศึกษาต้นทุนการผลิตเส้นไหมยืนในประเทศไทยวราภรณ์ บุญศรัทธา
2532การศึกษาต้นทุนการผลิตโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยปัทมา แจ่มผล
2531การศึกษาต้นทุนและรายได้จากการปลูกกล้วยหอมทองในเขตท้องที่ปทุมธานีเสาวรัตน์ ชนม์ยืน
2530การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน จากการทำฟาร์มเลี้ยงปลา ฟาร์มเลี้ยงเป็ด และฟาร์มเลี้ยงปลาและเป็ดแบบผสมผสาน ในจังหวัดนครปฐมศิริรัก หร่มระฤก
2533การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเพาะเห็ดหอม โดยวิธีเพาะในไม้ กับวิธีเพาะในถุงพลาสติกกนกอร โสพรรณพานิชกุล
2543การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยสุภาพรรณ รัตนาภรณ์; สุภาพร เชิงเอี่ยม; ดวงมณี โกมารทัต; Bailes, Jack
2532การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ำนมดิบระหว่างแม่โคโฮลสไตน์-ฟรีสเชียน (ขาวดำ) พันธุ์แท้และลูกผสมสิราภรณ์ สิมารักษ์
2525ต้นทุนการผลิตปลาดุกเพื่อการค้าสุมาลี รัตนปัญญา
2523ต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทยรัตนา หงษ์จินดาเกศ
2526ต้นทุนการผลิตและรายได้จากการเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอกพันธุ์ใหม่ ของสกุลหวายในประเทศไทยศิริพร จิวรานันตกุล
2531ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตปอแก้วฟอกภาณี พิเชฐสุนทร
2529ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตอิฐมอญระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรณิการ์ เกิดมงคล
2526ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดฟางเพื่อการค้าวัลลภ พิเชฐกุล
2528ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮื้อเพื่อการค้าศิริกุล คล่องคำนวณการ
2531ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมังคุดอำภา ปัญญาศรีวรมย์
2524ปัญหาในการผลิตนมสดจากโคนมในประเทศไทยศิริรัตน์ สาครินทร์