Browsing by Author ดาริชา สุธีวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กรอบความคิดการตัดสินใจสำหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทร ศรีพวาทกุล
2547การดัดแปลงกลยุทธ์เชิงวิวัฒน์สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาสุนิสา ริมเจริญ, 2525-
2548การตัดสินใจด้านทรัพยากรในโครงการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจำลองเชิงความเสี่ยงวิบูลย์ เจียมทับทักษิณ
2550การบริหารยอดรวมการลงทุนเชิงออปชันในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจิรวุฒิ จึงศิรกุลวิทย์
2551การบริหารโครงการก่อสร้างระบบท่อโรงกลั่นน้ำมันโดยใช้กรอบความคิดโซ่อุปทานอภิชัย ทะสดวก
2549การบริหารโครงการซอฟต์แวร์โดยใช้เครือข่ายการตัดสินใจฐิตารีย์ หนูทอง
2553การปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ธานินทร์ ศิลปนาฎ
2555การวิเคราะห์การทดแทนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ธนศักดิ์ สุวรรณบูล
2552การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์รพีพร ศรีบัวรอด
2550การสร้างแบบจำลองต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โดยวิธีการจำลองภูมิ นวลจันทร์
2549การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงานวิจัยในระดับภาควิชาจุฑามาส อุณหะวัฒน์
2550การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตารางสอน ตารางสอบ และทุนผู้ช่วยสอนในระดับภาควิชากิตติพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์
2549การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรและทะเบียนรายวิชาในระดับภาควิชาอัชฌา มุจลินทังกูร
2551การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมแผงวงจรรวมโดยใช้การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์นฤทธิ์ เร้ารุ่งอรุณ
2550การเรียนรู้แบบพร้อมกันที่ใช้เกณฑ์การเลือกหยุดในข่ายงานประสาทเทียมอัครชัย อรรถกุลเรขา
2555ผลกระทบของแรงจูงใจต่อความแม่นยำของตลาดเพื่อการพยากรณ์กฤชภัทร วรอรรคธรรม
2550ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาการจัดสรรน้ำที่เหมาะสุดแบบเอนกประสงค์โรจนี ขุมมงคล
2551วิธีออปชันจริงในการหาเวลาหยุดเหมาะสุดของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสุนิสา ริมเจริญ