Browsing by Author ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 82 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การปรับปรุงคุณภาพการออกแบบและวางแผนก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบเดี่ยวโดยใช้หลักการ QFDวทัญญู สันตินิยม
2552การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 2 ตัน โดยใช้เทคนิค QFDสมศักดิ์ สุวรรณมิตร
2552การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องครัวแบบถอด-ประกอบหทัยวงศ์ งามวุฒิวงศ์
2548การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักษิณา คุณมาศ
2550การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังพัสดุ : กรณีศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรัฐวุฒิ วงษ์วิทย์
2553การปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพด้วยการบริหารความเสี่ยงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเลเซอร์พรื้นเตอร์ฐปน เกษมพรมณี
2546การปรับปรุงระบบการวัดในสายการผลิตซีลของการผลิตวงจรรวมวินิตา เพชรรุ่ง
2543การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก : กรณีศึกษาวีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล
2545การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเชาวรัตน์ จั่นประดับ
2554การปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพแบบดุลยภาพโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงในโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปพัชรี พิมพ์ทอง
2554การปรับปรุงระบบบริหารหน่วยปฏิบัติการทดสอบลูกถ้วยไฟฟ้า ตามแนวทางมาตรฐาน มอก. 17025:2548จุฬารักษ์ วรรณปิยะรัตน์
2554การปรับปรุงระบบบริหารหน่วยปฏิบัติการทดสอบลูกถ้วยไฟฟ้า ตามแนวทางมาตรฐาน มอก. 17025:2548จุฬารักษ์ วรรณปิยะรัตน์
2553การปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเหล็กรีดเย็นศศิธร อิ่มเงิน
2551การปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและ อุปกรณ์ทางกีฬาตามแนวทางมาตรฐาน มอก.17025:2548ภาณุ ชื่นธวัช
2550การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานสำหรับการผลิตเลนส์ชนิตา เกิดฤทธิ์
2548การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กรโดยใช้ดัชนีวัดสมรรถนะหลักของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 : กรณีศึกษาของโรงงานแปรรูปและประกอบชิ้นส่วนจากโลหะอิทธินาถ จุฬาพรหมเดช
2550การปรับปรุงและเฝ้าติดตามคุณภาพในกระบวนการก่อสร้างบ้านโดยประยุกต์ใช้หลักการ QFD และ FMEAหทัยรัตน์ สงวนไทร
2544การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพชิ้นส่วนใหม่จากการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์สุพจน์ ชุนรัตนชัย
2538การพัฒนาการควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจติดตามคุณภาพ สำหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกวรวิทย์ นาควัฒนานุกูล
2543การพัฒนาการประกันคุณภาพในกระบวนการของขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์สันติ สุวรรณรังษี