Browsing by Author ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 78 to 82 of 82 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555นวัตกรรมแบบจำลองการป้องกันความรับผิดต่อสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในประเทศไทยปสุตา ปัญญาทิพย์
2532ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวนลุ้ย กานต์สมเกียรติ
2535ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
2538ระบบเอกสารสำหรับการควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอภิชญา ทองชิว
2526เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ; มานิจ ทองประเสริฐ; จันทนา จันทโร; สมศรี จงรุ่งเรือง; จรูญ มหิทธาฟองกุล; วิทยา ยงเจริญ; ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย; ชินเทพ เพ็ญชาติ