Browsing by Author ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ ทางด้านเรขาคณิตของทางแยกต่างระดับทอง หวังสันติวงศา
2529การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางหลวงชนบทสายหนึ่ง โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์บุญชัย ศรีธาราธิคุณ
2529การวิเคราะห์เสถียรภาพและการคาดคะเนการทรุดตัวของกำแพงกันคลื่น บนชั้นดินอ่อนอนุชิต ฐิติกวิน
2525การศึกษาการเสริมความหนาของผิวทางขับและลานจอด ของท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯอภิวัฒน์ กฤษณะพันธ์
2537การศึกษาความต้านทานต่อน้ำของส่วนผสมยางที่ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกิลโซไนเรซินประเสริฐ ศรีงาม
2530การศึกษาระบบการก่อสร้างอู่ต่อและซ่อมเรือในประเทศไทยเปี่ยมศักดิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์
2532การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารผสม ช่วยการเกาะยึดผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ชวลิต สหธรรมปกรณ์
2530การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสถานีขนส่งรถโดยสารปรับ อากาศ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือเบญจพงษ์ พรนิมิตร
2533การออกแบบแผ่นคอนกรีตบล็อครูปตัวไอสำหรับถนนชนบทวิชิต ชื่นชวนสังคม
2544การออกแบบโครงสร้างถนนชั้นผิวทางชนิดยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์
2532การออกแบบโครงสร้างพื้นผิวของถนนชนิดไม่ลาดผิวสำหรับประเทศไทยสมชาย เกษสมบูรณ์
2546การเปรียบเทียบการออกแบบเสริมผิวทางแบบยืดหยุ่นที่ได้จากเครื่องมือ BENKELMAN BEAM และ FALLING WEIGHT DEFLECTOMETERธรรมมา เจียรธราวานิช
2534การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนนสรวิศ นฤปิติ
2530การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และการแสดงผล ด้วยภาพในงานวิศวกรรมการทางวัชรินทร์ กาสลัก
2530การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ และออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมการทางวิชชา จินะณรงค์
2528ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและราคาของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงกมล ไกรระวี
2549คุณสมบัติของผิวทางประเภทสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้ตะกรันจากการผลิตเหล็กกล้าเป็นวัสดุมวลรวมนิรันดร์ ศรีสุข
2547ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาลที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยางในประเทศไทยนวพล พรหมจารีย์, 2523-
2521ผลของการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากำหนด ของรถยนต์บรรทุกหนักต่ออายุการใช้งานของถนนชนิดเฟล็กชิเบิลอำพล วรรณะวัลย์
2547ผลของขนาดคละมวลรวมต่อคุณสมบัติของผิวทางระบายน้ำวิทวัส อัศตรกุล