Browsing by Author ธนิต ธงทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540Information technology ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยใช้อินเตอร์เนตธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล
2549กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปพัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
2551กรอบวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทยธิดารัตน์ พ้นภัย
2561การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและกลุ่มจุดสามมิติในการวางแผนวิธีก่อสร้าง:กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางยกระดับธีรพล จิรธรรมคุณ
2549การปรับปรุงวิธีการตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็มคอนกรีตสั้นศิวะพล กอวัฒนะ
2546การพยากรณ์ดัชนีราคางานก่อสร้างด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมณัฐชาต คำศิริตระกูล, 2523-
2547การพัฒนาระบบในการบริหารจัดการวางแผน ติดตามและควบคุมงานในโครงการก่อสร้างแนวราบชินธวัช ชินดีสุวรรณ, 2523-
2548การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างรัฐธรรม แสงสุริยัน
2552การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ; นพดล จอกแก้ว
2559การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตสำหรับการวัดและบันทึกความสูงแนวดิ่งของอุปสรรคบนพื้นที่ก่อสร้างกัญญณัฏฐ์ เกษโกมล
2559การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของวิศวกรโยธาหญิงในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ
2555การศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นิกร เจียมวรพงศ์
2550การศึกษาการบริหารโครงการก่อสร้างภาครัฐช่วงก่อนการดำเนินงานก่อสร้างและแนวทางการเร่งรัดกฤษดากร สมานุกูล
2550การศึกษาการปฏิบัติงานของวิศวกรกับการปฏิบัติงานที่ดีในงานก่อสร้างในประเทศไทยพจน์ หาดแก้วสกุล
2545การศึกษาการใช้แบบจำลองเสมือนจริงในการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารในช่วงการออกแบบมงคล ฉันท์ไพศาล, 2521-
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานกับต้นทุนการดำเนินการของเครื่องจักรก่อสร้างพีระพล เพ็ชรตระกูล
2547การศึกษาทางเลือกในการทำเสาเอ็นและคานทับหลังในงานก่อสร้างอาคารสมบูรณ์ วีรปกรณ์
2545การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทางยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์
2544การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสมพงษ์ ชูประสิทธิ์
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง