Browsing by Author ธนิต ธงทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 43 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทางยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์
2544การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างสมพงษ์ ชูประสิทธิ์
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง
2550การศึกษาผลกระทบจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจริยา ธีระเกษมสุข
2556การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่องานก่อสร้างสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์
2546การศึกษาผลิตภาพและแนวทางในการวัดผลิตภาพในงานก่อสร้างอาคารณัฐพล ขวัญทองกุล
2554การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับประพฤทธิ์ สุทธมงคล
2539การศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างนพดล จอกแก้ว
2551การศึกษารูปแบบแรงจูงใจสำหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทยฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี
2550การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชนสุพจน์ อุปริมาตร
2545การศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างในประเทศไทยจิรานุวัฒน์ จันทร์จร
2543การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเจษฎา สารสินพิทักษ์
2545การศึกษาแนวทางในการลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างในประเทศไทยนคร กกแก้ว, 2519-
2540การสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารงานก่อสร้างวิศณุ ทรัพย์สมพล; ธนิต ธงทอง
2546การเพิ่มอัตราการทำลายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในลักษณะเป็นช่องแคบโดยการพัฒนาเครื่องมือทำลายคอนกรีตรูปแบบใหม่พลสินธุ์ สุวรรณ
2540ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้างวัชระ เพียรสุภาพ
2549ทักษะที่ต้องการของคนงานสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปภัทรินทร์ กินีสี
2559นวัตกรรมวัสดุคอมโพสิตจากยางล้อรถยนต์รีเคลมจิรัชญา ดวงบุรงค์
2552บริษัทก่อสร้างต่างชาติกับการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทยปนิตดา นิจันทึก
2546ปัญหาของมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ และการปรับปรุงค่าชดเชยสำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานก่อสร้างประเภทงานทางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขวัญรัฐ เพ็งนิติ