Browsing by Author นฤมล กิจไพศาลรัตนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 22 of 22 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ความคิดเห็นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ (240-0102) ปีการศึกษา 2542นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2546ความคิดเห็นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544 : รายงานผลการศึกษานฤมล กิจไพศาลรัตนา
2550ความคิดเห็นที่มีต่องาน "รัฐศาสตร์ จุฬาฯ บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1"นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2537ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539ความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล DAO และ SSCI : ฐานข้อมูลซีดี-รอม สาขาสังคมศาสตร์ ให้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2547ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนการสอน วิชาทักษะการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2549ฐานข้อมูลบรรณานุกรมผลงานวิชาการของอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2536-ปัจจุบันนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2534บริการข้อสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน : ความไม่น้อยหน้าของห้องสมุดบ้านเรานฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Webนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2552ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารคุณภาพในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วัฒนธรรมการเมือง : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วาทกรรมวัฒนธรรม : การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้วัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2533สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษาบุญเรือง เนียมหอม; เปล่งศรี อิงคนินันท์; นฤมล กิจไพศาลรัตนา