Browsing by Author นฤมล กิจไพศาลรัตนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 17 to 22 of 22 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2534บริการข้อสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน : ความไม่น้อยหน้าของห้องสมุดบ้านเรานฤมล กิจไพศาลรัตนา
2539พัฒนาการอีกก้าวของ FirstSearch : บริการเอกสารฉบับเต็มบน World Wide Webนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2552ภาพลักษณ์ของห้องสมุดยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อการบริหารคุณภาพในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วัฒนธรรมการเมือง : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วาทกรรมวัฒนธรรม : การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้วัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2533สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษาบุญเรือง เนียมหอม; เปล่งศรี อิงคนินันท์; นฤมล กิจไพศาลรัตนา