Browsing by Author ปวีณา เชาวลิตวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42 to 59 of 59 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554นโยบายการส่งสินค้า สำหรับการขนส่งสองรูปแบบจุฑาทิพย์ เจริญประเสริฐกุล
2556ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถที่มีความจุจำกัดแบบพลวัตโดยมีจุดเริ่มต้นหลายจุดขวัญแก้ว มีทรัพย์ทวีกูล
2550ระบบการเติมเต็มเวชภัณฑ์สำหรับการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางดวงเนตร ทองรอด
2557ระบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติด้านการบริหารพัสดุคงคลังวรัทธ์ วรรณรุ่งฤดี
2551ระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพกนกวรรณ บุ้นประสิทธิ์ชัย
2551ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภรณี ประพันธ์วัฒนะ
2549ระบบติดตามภาระงานและกำลังการผลิตเพื่อสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อและการกำหนดงานผลิตวรพรรณ นีรนาถภูวดล
2554ระบบบริหารการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2555ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถที่สามารถถ่ายโอนสินค้าระหว่างยานพาหนะโสภา คู่สมรัตน์
2555ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิดอรประไพ จารุพัฒน์
2552ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดุษฎี จันทร์สุโข
2556แบบจำลองการตัดสินใจการจัดรถขนส่งมานิตา มโนสิทธิกุล
2557แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับระบบซื้อ-ขายความจุรถบรรทุกมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์
2553โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เหรียญ บุญดีสกุลโชค; มานพ เรี่ยวเดชะ; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์
2549โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐเหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; นันทพร ลีลายนกุล; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์; ศรัณย์ กิจนิธิกุล
2550โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติม ระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลางเหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์; ศรัณย์ กิจนิธิกุล; พลภัทร์ จินตโกวิท
2546โครงการวิจัยขยายผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินเหรียญ บุญดีสกุลโชค; มานพ เรี่ยวเดชะ; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ; นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์; นันทพร ลีลายนกุล; พูลวลิต สินธุเสก; ปิยะมาศ จันทมงคลเลิศ; ศุภกัญญา ชิณประทีป; อนรรฆพล เวียงพล
2553โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อและวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหรียญ บุญดีสกุลโชค; มานพ เรี่ยวเดชะ; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร; วรโชค ไชยวงศ์