Browsing by Author พนม คลี่ฉายา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 49 to 64 of 64 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ไทยพรรษา ริมกาญจนวัฒน์
2552ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"รินทร์ขวัญ สะอาดดี
2553ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)ภัทธิรา เจริญชาศรี
2549ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรีวนันธร มิลินทางกูร
2558ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิตสาลินี จีนจรรยา
2556ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคอรรถชัย วรจรัสรังสี
2549ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล
2558ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชมวิภาดา ผลสว่าง
2553มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียมมารุต ไพรศรี
2560วาทกรรม อำนาจ และการสื่อสารวาทกรรมภิกษุณีเถรวาทของไทยพงษ์พันธุ์ กีรติวศิน
2554เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์
2551แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพระวิวรรณ นุชนาคา
2560แรงจูงใจ การเปิดรับข่าวสาร การตัดสินใจ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการอิสระ อุปดี
2559แรงจูงใจ การแสวงหาข้อมูล และการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภคหญิงโสดวัยทำงานธนิศา แสวงพรรค
2556แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวายเพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์
2561แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดจิดาภา เอกอินทร์