Browsing by Author พรรณระพี สุทธิวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 20 to 39 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ความสอดคล้องระหว่างมารดากับผู้ประเมินมืออาชีพ ในการประเมินพัฒนาการทารกคลอดก่อนกำหนด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากและทารกคลอดครบกำหนด วัย 6 เดือนศิริพร นิราพันธ์, 2521-
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับนภภร จิวะรังสินี
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการล้อเลียนกับความซึมเศร้าและความวิตกกังวลในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น โดยมีคุณภาพความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทและการยอมรับจากเพื่อนในชั้นเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน และมีความสามารถในการฟื้นพลังเป็นตัวแปรกำกับณัฐพล ชัยกิตติพรเลิศ
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเอง ต่อความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงที่สมรสแล้วในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นสุรางค์รัตน์ คงศรี, 2522-
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของชายรักชาย ความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ และการสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของชายรักชายณัชชา วิรัชวัฒนกุล
2552ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเด่น ความพึงพอใจในชีวิตและความพึงพอใจในการทำงาน ของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลธนยศ ศิริดำรงค์ศักดิ์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการขาดงานยงยุทธ เติมศรีเจริญพร
2550ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล การมองโลกในแง่ดี และการเห็นคุณค่าของตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยทรงเกียรติ ล้นหลาม
2559ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของคนรักกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ โดยมีความขัดแย้งจากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวแปรส่งผ่านและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรกำกับธนวรรณ กิตติไพศาลศิลป์; ธัญพร ธิติเลิศ; ปุณยนุช พัชรภิญโญพงศ์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ อิทธิพลของบุคคลสำคัญ และพฤติกรรมการไปรับคำพยากรณ์ดวงชะตาเอกสิทธิ์ สุริยาพรพันธุ์
2558บรรยากาศในครอบครัว การกำกับอารมณ์ และความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาจากครอบครัวใหญ่และครอบครัวเดี่ยวกนกกาญจน์ ศิริวรรณ; ปรียาภัสสร์ ศรีธนันดร
2549ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นธิตนาถ ลิ่มอรุณ
2547ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครสุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครสุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์
2549ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศกิรติ สุวรรณศรี
2558พฤติกรรมการจัดการเล่นในธรรมชาติให้กับลูกวัยอนุบาลของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครชุติกาญจน์ มานะญาณกิจ; ทัพพานันต์ ตันสกุล; เพลงไพร รัตนาจารย์
2546พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือนณัฏฐพร ขุนไชย
2557พัฒนาการด้านการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ในเด็กอายุ 6 - 10 ปีภัทธ์ธรณ์ กิตธาธำรง; กันต์กนิษฐ์ อนันตศิลป์; สุกานดา รัศมีภัค
2550วิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความหวังแตกต่างกันกรพรรณ วินิจเจริญศรี
2553อิทธิพลของการคุกคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิง โดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านปิยฉัตร ตระกูลวงษ์