Browsing by Author พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 94 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การเกิดกลุ่มสมาคมในประเทศไทยเสนาะ เรียนเมฆ
2536การเมืองกับตำรวจนพดล เพ็ชรคำ
2520การเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรืออากาศไทยบุญชาติ พรหมพูล
2522การเรียนรู้ทางการเมืองในลัทธิประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : ศึกษาทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนวัดสุทธิสะอาดกิตติ อมตชีวิน
2536การเรียนรู้และความสำนึกทางการเมือง ของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคึกฤทธิ์ สวัสดิผล
2539การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองวิชัย คงรัตนชาติ
2525การไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2524 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครจิรายุทธ วัจนะรัตน์
2538คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารอภิชาติ เพชรประสิทธิ์
2520ความขัดแย้งในการบริหารงานเทศบาลระหว่างคณะเทศมนตรี กับพนักงานเทศบาล : ศึกษาถึงบุคลิกภาพทางการบริหาร ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลสมเจตน์ พันธุโฆษิต
2535ความคิดทางการเมือง ของนายทหารระดับสูงของกองทัพไทยที่ศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ที่ 30-33พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ
2521ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรีวิชิต นวลแก้ว
2523ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครูเอื้อมพร นิลคูหา
2529ความผูกพันพรรคการเมืองของคนกรุงเทพมหานครชุมพล แพร่หลวง
2529ความรู้สึกเมินห่างทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานครธีรพล เกษมสุวรรณ
2529ความสอดคล้องระหว่างหลักการประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบ้ติ ที่เป็นประชาธิปไตย : ศึกษากรณีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปวิณ ชำนิประศาสน์
2531ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป 27 กรกฎาคม 2529 ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิมา ศิริรังษี
2531ความสัมพันธ์ระหว่างหัวคะแนนกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบการเลือกตั้งของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร
2525ความสำนึกต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์สมพงษ์ บุญประดิษฐ์
2520ความสำนึกต่อชาติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุวรรณี กุลวิจิตรรังส์
2531ความสำนึกทางการเมืองของประชาชนในบริเวณชายแดนภาคใต้โกสิทธิ์ สว่างโรจน์